Radca Prawny odpowiada na pytania

data: 2011-11-15 14:19:13
pytanie:
Witam.Mam pytanie dotyczące alimentów a mianowicie.Wpłaciłem przed terminem alimenty na dzieci a moja była żona nie zaliczyła ich jako alimenty tylko jako wpłate prywatną i z tego powodu komornik wszczął postepowanie.Prosze podac mi podstawe prawną która pozwala na takie postępowanie komornika i mojej byłej zony.Dziękuję

odpowiedź:
Podstawa prawna do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności art. 776 k.p.c., zgodnie z którym podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Zakładam, iż w Pana sprawie tytuł wykonawczy stanowi wyrok sądowy ( ewentualnie ugoda ), który po nadaniu mu klauzuli wykonalności uprawnia Pana byłą żonę do wszczynania egzekucji. Problem w niniejszej sprawie dotyczy okoliczności związanych z wszczęciem egzekucji albowiem jak rozumiem obowiązek alimentacyjny był przez Pana wykonywany , a spór dotyczy przeznaczenia otrzymanych środków pieniężnych. W takiej sytuacji przysługuje Panu możliwość wniesienia sprawy do Sądu o ile była małżonka sama nie cofnie egzekucji w tym zakresie.
data: 2011-10-19 10:31:00
pytanie:
Witam!
Mam pytanie, gdzie znajduje się urzAd skarbowy dla miasta Kalety?Chodzi mi tu o dokładny adres i miejscowość oraz jaką państwo maja gminę i powiat?


odpowiedź:
Jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy właściwy dla Miasta Kalety jest to Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach ul Opolska 23, 42-600 Tarnowskie Góry. Gmina Kalety leży w województwie śląskim w powiecie tarnogórskim. POZDRAWIAM
data: 2011-10-02 14:49:38
pytanie:
Witam
Od dwóch lat wynajmuję mieszkanie lokatorowi melduję go co roku na czas określony (1 rok).
Dwa tygodnie temu ożenił się i zwrócił się do mnie aby zameldować do tego mieszkanie żonę i dziecko.
W związku z tym mam pytanie czy w momencie wygaśnięcia umowy najmu lub wcześniejszego rozwiązania umowy będę musiał tej rodzinie zapewnić mieszkanie zastępcze.


odpowiedź:
W przedstawionym pytaniu zapewne chodzi o sytuację, w której najemcy po zakończeniu stosunku najmu dobrowolnie nie wyprowadzą się z nieruchomości. W tej sytuacji przysługuje wynajmującemu domaganie się wydania przez Sąd orzeczenia o eksmisji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w każdej takiej sprawie Sąd bada, czy zobowiązanemu do opuszczenia przysługuje lokal socjalny. Obowiązek jego dostarczenia obciąża gminę, a nie wynajmującego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik sądowy wstrzyma się z wykonaniem wyroku dopóki właściwa gmina nie zaproponuje najemcy lokalu socjalnego.
data: 2011-08-10 19:03:51
pytanie:
jestem 5 lat po rozwodzie a żona nie zrobiła podziału majatku. ja już dużo rzeczy zmieniłem na nowe. czy jest jakis termin do kiedy robi sie taki podział?

odpowiedź:
Obowiązujące przepisy prawa nie ustanawiają terminu, w jakim należy wystąpić o podział majątku dorobkowego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej.
data: 2011-08-09 07:56:46
pytanie:
miedzy ośrodkami camping rozbark a byłym kopalni pstrowski w zielonej istnieje samowolne spietrzenie wody na rzece mała panew.Mimo powiadomienia burmistrza oraz radnych sprawa nie rozwiązana.Proszę pomóc mi w załatwieniu tej sprawy podac akty prawa wodnego,i pisma do odpowiednich organów(wiem że jest to nielegalne i inne gminy tego pilnują)

odpowiedź:
Z przykrością zawiadamiam, iż nie mogę udzielić odpowiedzi na zadane pytanie albowiem byłoby to sprzeczne z obowiązującymi mnie zasadami etyki zawodowej adwokatów.
data: 2011-07-21 17:42:41
pytanie:
Od 6 lat mieszkam w tzw. mieszkaniu fabrycznym, które w tym roku będą nam sprzedawane, ponieważ nie jestem osobą uprawioną w myśl art. 2 ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością skarbu państwa...(Dz.U. 2001 Nr. 4, poz. 24)lecz osobą zajmującą mieszkanie na podstawie umowy najmu ze zbywcą na czas nieoznaczony art. 4 pkt. 2, to chciałabym wiedzieć czy mogę skorzystać z ustawowej ulgi 3% za każdy rok najmu mieszkania - pomniejszającej cenę mieszkania.
Urząd Marszałkowski na pytanie Likwidatora KZCP w tym temacie nie dał jednoznacznej odpowiedzi, twierdząc, że dla Likwidatora wiążąca powinna być opinia radcy prawnego, wiem że opinia ta będzie dla mnie negatywna.
Chciałabym wiedzieć czy jeżeli ustawa tego nie zakazuje, Urząd Marszałkowski pozostawia to w gestii Likwidatora to czy są jakieś narzędzia prawne, które pozwolą mi z tej ulgi skorzystać, czy będę musiała jednak zapłacić 100 % wartości mieszkania, czy mam jakiekolwiek szanse i racje w tej walce???

odpowiedź:
W odpowiedzi na Pani pytanie chciałbym w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, iż wskazany przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa obecnie nie obowiązuje. Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku uchylono jego obowiązywanie z dniem 19 września 2005 roku. Treść tego przepisu umożliwiała jedynie nabycie osobie nieuprawnionej własności nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi osobami. Opinia radcy prawnego w kwestii skorzystania z ulgi w cenie nabycia nieruchomości ma charakter wyłącznie informacyjny, gdyż nie może być ona sprzeczna ze wspomnianą wyżej ustawą. Jeżeli nie zgadza się Pani z jej treścią to jedynym sposobem skorzystania z ulgi jest wniesienie sprawy do Sądu, w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, o ustalenie prawa do nabycia nieruchomości z zastosowaniem ceny pomniejszonej o 3% za każdy rok najmu mieszkania.
data: 2011-07-01 13:07:16
pytanie:
Witam.
Mieszkam w domu dwurodzinnym (ja z rodziną na parterze a siostra z rodziną na piętrze).
Mieszkania mamy wg Ksiąg Wieczystych każdy dla siebie. Jednak całe podwórko jest częścią wspólną.
Chcemy wybudować przybudówkę na części współnej, jednak będzie to tylko parter dla mnie, gdyż siostry nie interesuje powiększanie metrażu mieszkania. Siostra nie ma nic przeciw wybudowaniu przybudówki. Pytanie mam odnośnie procedury papierkowej, jaką muszę przejść, żeby uzyskać zgodę na budowę oraz wybudować ją.
Pozdrawiam Bogdan Łazaj

odpowiedź:
Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy w pierwszej kolejności ustalić, czy dla terenu na którym zamierzamy rozpocząć budowę uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Informację w tym zakresie udzielą właściwe ze względu na położenie nieruchomości wydziały architektury Urzędu Gminy. W przypadku uchwalenia wskazanego wyżej planu należy zgłosić wniosek o wydanie z niego wypisu. Jeżeli jednak plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję określającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek powinien: zawierać mapę zasadniczą z wykreśloną granicą terenu objętego zamierzeniem budowlanym, określać funkcję i sposób zagospodarowania terenu, jego charakterystyczne dane zabudowy. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( ewentualnie otrzymania wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego ) można przystąpić do kolejnego etapu, to jest sporządzenia projektu budowlanego, który musi być zgodny z określonymi wcześniej warunkami budowy. Na tym etapie musimy uzyskać zapewnienia dostawców mediów wraz z warunkami przyłączenia sieci energetycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej. Po sporządzeniu projektu i uzyskaniu zapewnień dostawców mediów można złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wraz z nim składamy 4 egzemplarze projektu, decyzje o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenia dostawców mediów oraz inne wymagane prawem dokumenty ( opinie, pozwolenia ). Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje Starosta Powiatowy.
data: 2011-05-30 10:43:59
pytanie:
Mieszkam z moją mamą w domu jednorodzinnym. Moja mama mieszka w nim sama od 1983 r. czyli 28 lat. Wcześniej mieszkała w nim ze swoim rodzeństwem. Jej rodzice zmarli w 1974 r. Moja mama ma ośmioro rodzeństwa, którzy do tego czasu nic się nie domagali się pomimo 1/8 spadku ustalonego przez sad 20 lat temu.Od 15 lat płaci podatek od nieruchomości na siebie, wcześniej płaciła na swoich rodziców. Czy za dwa lata moja mama może wystąpić o zasiedzenie domu? Czy w razie jej śmierci(ciężka choroba mamy)mogę wystąpić o zasiedzenie jako następca posiadacza samoistnego?

odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana/Pani pytanie w pierwszej kolejności należy ustalić, czy współwłaściciel rzeczy może nabyć w drodze zasiedzenia udział we współwłasności. Zarówno w doktrynie prawa jak i orzecznictwie Sądu Najwyższego odpowiedź na to pytanie nie budzi wątpliwości i jest twierdząca. Do stwierdzenia zasiedzenia należy łącznie spełnić dwa warunki:
1. posiadanie samoistne rzeczy
2. odpowiednio długi termin posiadania
Obecnie obowiązujący termin ( od 1 października 1990 roku ) przy założeniu złej wiary Pana/Pani mamy to 30 lat nieprzerwanego posiadania rzeczy. W konsekwencji zasiedzenie udziałów we współwłasności mogłoby nastąpić w tej sytuacji w 2013 roku. W razie śmierci mamy mógłby/mogłaby Pan/Pani doliczyć czas jej posiadania aczkolwiek z jednym - istotnym zastrzeżeniem. Jeżeli Pana/Pani mama objęła w posiadanie nieruchomość w złej wierze to wówczas Pan/Pani mógłby/mogłaby doliczyć okres jej posiadania tylko wtedy, gdy łącznie z Pana/Pani posiadaniem wynosi przynajmniej 30 lat.
Posiadanie samoistne to stan faktyczny, w którym posiadacz włada rzeczą jak właściciel. O tym, czy w danej sprawie mamy do czynienia z posiadaniem samoistnym decydują okoliczności faktyczne o charakterze zewnętrznym. Jednym z nich jest fakt opłacania podatku od nieruchomości, niewątpliwie istotny z punktu udowodnienia przesłanek zasiedzenia.
data: 2011-05-14 22:46:54
pytanie:
Co zrobić w sytuacji, gdy sąsiad w granicy wybudował garaż, którego wysokość przekracza wymiary ujęte w planach zabudowy ? Dodam, że postawił nas przed faktem dokonanym nie pytając o zgodę.

odpowiedź:
Z przedstawionego pytania wyłaniają się dwa podstawowe problemy prawne. Pierwszy dotyczy obowiązku uzyskania zgody sąsiada na budowę w granicy jego nieruchomości. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego uzyskanie zgody nie jest już bezwzględnie wymagana. Nie oznacza to jednak, że obowiązują w tej mierze zasady dowolności. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie zainteresowanemu pozwolenia na budowę organ administracji publicznej jest obowiązany stosować reguły tzw. prawa sąsiedzkiego, a w szczególności badać, czy planowana inwestycja znajduje się w sferze oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. W drugiej części pytania najprawdopodobniej chodzi o odstępstwo od projektu budowlanego i to – jak rozumiem – w odniesieniu do zakończonej budowy. Sytuacja taka jest ujmowana w orzecznictwie sądowoadministracyjnym jako samowola budowlana albowiem obowiązkiem inwestora było uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
11 do 19 z 19
poprzednie | następne
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 6

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl